Thông báo

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

12/09/2023 8:23:01 SA - Lượt xem: 349

.

                                                                      KẾ HOẠCH
                              Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2023
                           của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
                đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai


Thực hiện Kế hoạch số 2319/KH-SGDĐT ngày 06/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Sở Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Kế hoạch số 2319/KH-SGDĐT), Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến các đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn trường các nội dung của Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (viết tắt là Chỉ thị số 11-CT/TU); Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06); Kế hoạch số 2254/KH-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị sẵn có; nâng cấp, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06.
- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực
hiện các nhiệm vụ, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo giao; bảo đảm các nhiệm vụ trong Đề án 06 được thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ, góp phần phục vụ thành công chuyển đổi số quốc gia. Kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; khắc phục những tồn tại, hạn chế.

2. Nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm
2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền
        - Nội dung tuyên truyền:
         

        +  Tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng.
        + Tuyên truyền, vận động CBVC, người lao động, người học chưa được cấp căn cước công dân (CCCD) chủ động đến cơ quan công an để thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD.
        + Tuyên truyền, hướng dẫn CBVC, người lao động, người học đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; khai thác, sử dụng tài khoản định danh điện tử và các tiện ích được Bộ Công an cung cấp trên ứng dụng VneID. Hướng dẫn, vận động CBVC, người lao động, người học sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử để đăng nhập, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên các Cổng dịch vụ công trực tuyến.
        + Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và hướng dẫn của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an về 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Bộ phận một cửa để người dân biết, thực hiện.
        + Tuyên truyền về việc thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chíp tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.
        - Hình thức tuyên truyền: Tuyên trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của cơ quan, hệ thống thông tin trong nhà trường; pano, áp phích, tờ rơi,...
        - Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Hành chính Quản trị.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.
2.2. Quán triệt trong cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, các nhiệm vụ và giải pháp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu trong Chỉ thị số 11-CT/TU.
- Xác định thực hiện Đề án 06 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bước đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
- Đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chấp hành các quy định về cư trú, đăng ký tài khoản định danh điện tử, thực hiện các dịch vục công trực tuyến.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ-Thanh tra.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.
2.3. Tăng cường triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; đẩy mạnh thực hiện công tác số hóa, lưu trữ tài liệu; tái cấu trúc quy trình điện tử; nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là về quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công truyền thống sang môi trường số.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Hành chính Quản trị
- Đơn vị phối hợp thực hiên: Các phòng, khoa, tổ trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.
2.4. Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu. Giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, thiết bị.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng hành chính quản trị; phòng Tài vụ.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng, khoa, tổ trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.
2.5. Rà soát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, kiểm tra, xác thực, đồng bộ, đảm bảo dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu ngành phải được bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” kết nối với nhau đồng bộ, thống nhất, góp phần hình thành kho dữ liệu của tỉnh để chia sẻ, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Hành chính Quản trị, phòng Tổ chức cán bộ-Thanh tra.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị khác trong toàn trường.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.
2.6. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, viên chức; chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý số hóa cho người đứng đầu, cán bộ chuyên trách; đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho cán bộ để tiếp nhận, quản lý vận hành hệ thống hiệu quả; rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ khi chuyển đổi từ các nhiệm vụ thủ công sang thực hiện quy trình điện tử, đảm bảo cải cách hành chính, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ- Thanh tra; phòng Đào tạo.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và những năm tiếp theo.
2.7. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, kịp thời phát hiện âm mưu, hoạt động tấn công, phá hoại, xâm nhập, lấy cắp dữ liệu để chủ động phòng ngừa.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Hành chính Quản trị.
- Đơn vị phối hợp: Các phòng khoa, tổ trực thuộc.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3. Tổ chức thực hiện
3.1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, khoa, tổ trực thuộc triển khai thực hiện những nội dung do đơn vị mình chủ trì, phối hợp thực hiện trong kế hoạch năm, kế hoạch tháng và kế hoạch hành tuần của các đơn vị; đảm bảo các nội dung Chỉ thị số 11-CT/TU phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị và phân công nhiệm vụ của Kế hoạch.
Các đơn vị định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 về phòng Hành chính Quản trị: Trong Báo cáo tháng; báo cáo tổng kết năm học.
3.2. Phòng Hành chính quản trị chủ trì, phối hợp phòng Tổ chức cán bộ-Thanh tra theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phê bình, kiểm điểm đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm, muộn, không chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 do Sở Giáo dục và Đào tạo giao./.
CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 43 | Thống kê: 373658
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.