Nghiên cứu khoa học

HƯỚNG DẪN

03/10/2014 10:51:36 SA - Lượt xem: 920

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 506/HD-CĐSP-NCKH

              Gia Lai, ngày 09  tháng 10 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

 

         Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT- BGD&ĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quy định Chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Quy định định mức giờ chuẩn và cách tính giờ chuẩn đối với cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-CĐSP, ngày 14 tháng 8 năm 2013 của hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai,

         Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai hướng dẫn một số nội dung về công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên như sau:

1. Một số qui định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH)

1.1. Đối tượng thực hiện NCKH

* Đối tượng bắt buộc:

      - Giảng viên các khoa đào tạo và bộ môn trực thuộc.

      - Cán bộ phòng ban đăng kí danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

* Đối tượng không bắt buộc:

      - Cán bộ, giảng viên nghỉ sinh hoặc những trường hợp đặc biệt như ốm nặng, tai nạn… được hiệu trưởng cho phép không tham gia NCKH.

      - Cán bộ, giảng viên đang học sau đại học hoặc bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong năm học.

      - Cán bộ phòng ban không đăng kí danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

      - Giảng viên hợp đồng có thời hạn được trả lương theo ngạch bậc.

1.2. Các hoạt động NCKH

      1.2.1. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển khoa học và công nghệ.

      1.2.2. Thực hiện đề tài NCKH về các vấn đề: xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng; cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; các vấn đề về chuyên môn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; giải pháp nâng cao chất lượng dạy học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

      1.2.3. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

      1.2.4. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập.

      1.2.5. Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; tổ chức và tham gia hội thảo khoa học của khoa/bộ môn; hướng dẫn sinh viên NCKH.

      1.2.6. Thực hiện các hợp đồng NCKH, chuyển giao kĩ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

      1.2.7. Tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt động khác về khoa học và công nghệ.

1.3. Sản phẩm NCKH

         Trong từng năm học, đối tượng tham gia NCKH phải công bố kết quả NCKH bằng các sản phẩm cụ thể (theo các hoạt động ở mục 1.2), tối thiểu bằng một trong các sản phẩm sau:

      - Bài đăng trên tạp chí khoa học (tạp chí có chỉ số ISSN, một số chuyên mục trên tạp chí chuyên ngành, tạp chí của trung ương do bộ môn đề nghị).

      - Đề tài NCKH cấp trường trở lên được nghiệm thu đạt yêu cầu.

      - Công trình tham gia các cuộc thi sáng tạo về khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên đoạt giải.

         Đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp bộ; bài trên tạp chí khoa học; công trình tham gia các cuộc thi sáng tạo về khoa học và công nghệ được công bố sau ngày nghiệm thu đề tài cấp khoa/bộ môn năm học trước đến trước ngày nghiệm thu đề tài cấp khoa/bộ môn năm học hiện tại thì được công nhận là sản phẩm NCKH của năm học.

1.4. Kinh phí NCKH

      - Đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp bộ: được tỉnh hoặc bộ cấp kinh phí theo qui định hiện hành.

      - Đề tài NCKH do nhà trường đặt hàng; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học: được cấp kinh phí theo dự toán do hiệu trưởng phê duyệt.

      - Các sản phẩm NCKH tối thiểu (mục 1.3); xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết; biên soạn giáo trình, sách tham khảo; nghiệm thu đề tài cấp trường, khen thưởng NCKH: được hỗ trợ hoặc cấp kinh phí theo Qui chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

1.5. Định mức NCKH

      - Giảng viên: 500 giờ ≈ 156 giờ chuẩn.

      - Phó giáo sư và giảng viên chính: 600 giờ ≈ 214 giờ chuẩn.

2. Tổ chức thực hiện

         Nhà trường đề xuất nội dung, biện pháp tổ chức và chỉ đạo, quản lí các hoạt động NCKH; các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc triển khai công tác NCKH; cá nhân, tập thể thực hiện các hoạt động NCKH.

         Hàng năm, nếu có định hướng mới hoặc thay đổi về nội dung, phương pháp NCKH nhà trường sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Các khoa đào tạo, bộ môn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện công tác NCKH theo qui định, hướng dẫn của bộ, của trường về nhiệm vụ NCKH của giảng viên.          

         Việc giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH cho giảng viên phải phù hợp với khả năng, điều kiện, tiềm lực khoa học của cá nhân và định hướng phát triển hoạt động khoa học - công nghệ của nhà trường, khuyến khích giảng viên công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước, khuyến khích giảng viên tham gia thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cộng đồng…

2.1. Đăng kí hoạt động NCKH

         Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ NCKH ở mục 1.2, các đơn vị đăng kí hoạt động NCKH, cụ thể:

      - Hoạt động 1.2.2: đăng kí tên đề tài NCKH, tính mới, tính khả thi của đề tài, số lượng tác giả, thời gian nghiên cứu (số lượng tác giả, thời gian nghiên cứu phải phù hợp với qui mô, chất lượng đề tài)…

      - Các hoạt động khác: thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức, tham gia hoạt động.

      - Cán bộ, giảng viên đăng kí hoạt động NCKH ở khoa/bộ môn phù hợp với đề tài, công trình sẽ thực hiện.

      - Đăng kí hoạt động NCKH của các đơn vị được tổng hợp gửi về phòng Đào tạo trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.

 

2.2. Thực hiện hoạt động NCKH

         Các tập thể, cá nhân thực hiện hoạt động NCKH đã đăng kí. Trường hợp thay đổi hoạt động NCKH, thay đổi đề tài NCKH các khoa/bộ môn phải báo cáo nhà trường.

2.3. Nghiệm thu, đánh giá sản phẩm NCKH

2.3.1. Tổ chức nghiệm thu

* Nghiệm thu cấp khoa/bộ môn:

      - Thời gian nghiệm thu:

         + Chương trình, đề án, dự án phát triển khoa học và công nghệ; hội nghị, hội thảo khoa học; hợp đồng NCKH được nghiệm thu, đánh giá sau khi hoàn thành.

         + Đề tài NCKH, giáo trình, sách tham khảo được nghiệm thu, đánh giá vào thời gian qui định.

         + Bài trên tạp chí khoa học, các chuyên đề, bài tham luận hội nghị, hội thảo khoa học, sản phẩm tham gia các cuộc thi sáng tạo về khoa học và công nghệ được thông qua trong buổi nghiệm thu đề tài NCKH.

      - Qui trình nghiệm thu:

            + Trưởng bộ môn nhận đề tài NCKH đã đăng kí trong bộ môn và phân cho hai giảng viên có chuyên môn phù hợp phạm vi nghiên cứu của đề tài phản biện, đánh giá. Những chuyên môn chỉ có 01 đến 02 giảng viên thì gửi đề tài về phòng Đào tạo để phân công phản biện, đánh giá phù hợp. Người được phân công sẽ tham gia nghiệm thu đề tài cùng bộ môn.

            + Nghiệm thu tại bộ môn:

         Thành phần tham dự: thành viên trong bộ môn, cán bộ, giảng viên đăng kí đề tài tại bộ môn và người phản biện, đánh giá.

         Tác giả đề tài thuyết minh nội dung, tự nhận xét kết quả đề tài, người phản biện nêu nhận xét đánh giá, cho điểm. Điểm đề tài là điểm trung bình cộng của hai giảng viên phản biện.

         Trường hợp bộ môn không thống nhất với kết quả trên thì trưởng bộ môn tổ chức cho thành viên tham dự đánh giá, cho điểm. Điểm đề tài là điểm trung bình cộng của tất cả thành viên.

         Hồ sơ nghiệm thu của các đơn vị (biên bản nghiệm thu, bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu, bản nhận xét, đánh giá đề tài, toàn bộ đề tài, công trình của giảng viên) được gửi về phòng Đào tạo để tổ chức nghiệm thu cấp trường.

* Nghiệm thu cấp trường:

      - Xem xét, phản biện, thẩm định lại hoặc thông qua kết quả nghiệm thu của các đơn vị.

      -  Thảo luận, góp ý kiến cho công tác NCKH của nhà trường.

2.3.2. Đánh giá sản phẩm NCKH

      - Đề tài NCKH cấp trường: xếp loại tốt (A), khá (B), trung bình (C) và không đạt tùy thuộc chất lượng đề tài.

      - Đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp bộ được nghiệm thu đạt yêu cầu: loại A.

      - Bài trên tạp chí khoa học: loại A.

      - Công trình tham gia các cuộc thi sáng tạo về khoa học và công nghệ cấp tỉnh trở lên đoạt giải: loại A.

      - Ngoài sản phẩm tối thiểu, tác giả có tham gia một trong các hoạt động NCKH với các mức độ sau thì được xếp loại A:

         1. Chủ trì các chương trình, đề án, dự án phát triển khoa học và công nghệ.

         2. Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập được nghiệm thu đạt yêu cầu.

         3. Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; chủ trì hoặc tham gia báo cáo tại hội thảo khoa học của khoa/bộ môn.

         4. Hướng dẫn ít nhất 02 sinh viên NCKH đạt loại tốt/năm học.

         5. Thực hiện các hợp đồng NCKH, chuyển giao kĩ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được nghiệm thu đạt yêu cầu.

3. Áp dụng kết quả NCKH

      - Kết quả NCKH là một tiêu chí để xếp loại lao động.

      - Cán bộ, giảng viên được đánh giá NCKH loại khá trở lên mới đủ điều kiện xét danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

      - Cán bộ, giảng viên được đánh giá NCKH đạt yêu cầu trở lên mới đủ điều kiện xếp loại lao động tiên tiến hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

      - Những trường hợp không tham gia NCKH (đối tượng không bắt buộc):

         + Nghỉ sinh hoặc ốm nặng, tai nạn… thì đủ điều kiện xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

         + Đang học sau đại học hoặc bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trong năm học thì tùy thuộc kết quả học tập, thời gian và chất lượng, hiệu quả giảng dạy, làm việc tại đơn vị mà xếp loại lao động tiên tiến hoặc hoàn thành nhiệm vụ.

      - Giảng viên các khoa đào tạo thuộc đối tượng bắt buộc không tham gia NCKH hoặc có kết quả NCKH không đạt bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ NCKH và không hoàn thành nhiệm vụ năm học, đồng thời số giờ dành cho NCKH được qui đổi thành giờ chuẩn để giảm trừ vào giờ giảng dạy vượt định mức khi thanh toán tiền lương dạy thêm giờ (theo mục 1.5); trường hợp giảng dạy không vượt định mức hoặc giờ vượt không đủ định mức NCKH thì trừ tiền lương theo đơn giá giờ vượt định mức trong năm học đối với số giờ NCKH còn thiếu.

      - Trường hợp cán bộ phòng ban giảng dạy không đủ định mức do bộ môn không đủ giờ để bố trí:

         + Nếu không đăng kí chiến sĩ thi đua thì phải làm đề tài NCKH (được nghiệm thu đạt yêu cầu) để giảm trừ 50% định mức.

         + Nếu có đăng kí chiến sĩ thi đua thì đề tài NCKH không được tính để giảm trừ định mức mà phải thực hiện các hoạt động qui đổi giờ chuẩn khác cho đủ định mức.

4. Khen thưởng và xử lí vi phạm

      - Tác giả có kết quả NCKH đạt loại tốt được nhà trường tuyên dương khen thưởng.

      - Trường hợp phát hiện công trình NCKH của cán bộ, giảng viên thiếu trung thực, nhà trường tùy theo mức độ vi phạm sẽ thi hành các hình thức kỉ luật đối với tác giả công trình./.

     

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

   - Các đơn vị trực thuộc trường;

   - Lưu: VT, ĐT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Th.S Chử Lương Đào

Download văn bản

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 50 | Thống kê: 822661
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.