Nghiên cứu khoa học

Số: 527/TB-CĐSP

25/10/2013 9:09:37 SA - Lượt xem: 960

Về việc đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và rà soát phân công chuyên môn năm học 2013-2014

SỞ GD&ĐT GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 527/TB-CĐSP

Gia Lai, ngày 24 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên

và rà soát phân công chuyên môn năm học 2013-2014

Kính gửi: Các đơn vị trong trường.

 

            Để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên trong toàn trường đúng tiến độ và hoàn chỉnh duyệt bảng phân công chuyên môn trong năm học 2013-2014, nhà trường thông báo cho các đơn vị triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Tổ chức đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học:

            Thực hiện theo Hướng dẫn số 506/HD-CĐSP-NCKH ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (gọi tắt là HD 506).       

- Trưởng các đơn vị tổ chức cho các tổ chuyên môn và giảng viên thuộc đơn vị mình tiến hành đăng ký các hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học theo quy định ở tiểu mục 2.1 của HD 506.

            - Các đơn vị tổng hợp kết quả đăng ký và gửi về phòng Đào tạo trong tuần 12 (từ ngày 04/11/2013 đến ngày 08/11/2013). Những đơn vị gửi kết quả tổng hợp sau thời hạn trên được xem như không tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014.

            - Thời hạn được phép điều chỉnh tên đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký: chậm nhất đến ngày 11/02/2014.

2. Rà soát phân công chuyên môn năm học 2013-2014:

            Trưởng các đơn vị yêu cầu các tổ chuyên môn thuộc đơn vị mình rà soát và điều chỉnh bảng phân công chuyên môn năm học 2013-2014 sao cho có kết quả sát với thực tế giảng dạy nhất. Cụ thể:

            - Phân công giờ dạy cho từng giảng viên cần phải tính đến cả giờ kiêm nhiệm, giờ phụ trội do hệ số lớp đông, do chia nhóm thực hành, do dự kiến các hoạt động liên quan đến hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm tiểu luận, bài tập lớn và chấm các kết quả này.

            - Đối với những Khoa, Bộ môn, Tổ chuyên môn có khả năng vượt quá định mức 200 giờ: bắt buộc điều chỉnh phân công chuyên môn để không có giảng viên nào vượt quá 200 giờ và lập kế hoạch đề xuất mời giảng viên tham gia giảng dạy hoặc hợp đồng giảng viên ngoài (đề xuất số tiết cần hợp đồng, các môn cần hợp đồng, giảng viên cần hợp đồng) kèm theo.        - Các đơn vị gửi các kết quả phân công chuyên môn đã rà soát và các kế hoạch đã lập về phòng Đào tạo, thời hạn chậm nhất đến ngày 04/11/2013.

- Bảng phân công chuyên môn là một trong những căn cứ hợp lý để tính giờ thực hiện của giảng viên trong năm học. Vì vậy sau khi nhà trường đã duyệt bảng phân công chuyên môn, nếu đơn vị nào có kế hoạch điều chỉnh thì phải giải trình bằng văn bản và gửi về phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

            Nhà trường yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung đã được đề cập trong thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Như kính gửi;

    - Lưu: VT, ĐT.

 

ThS. Chử Lương Đào

(Đã ký)

 

CÁC TIN KHÁC
Tìm kiếm
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Thư viện ảnh
Hỗ trợ online
thaiha0511@gmail.com
Hotline: 02693877244
phonghcqtc38@gmail.com
Hotline: 02693877351
Lượt truy cập
Online: 54 | Thống kê: 822710
Liên kết website
Bản quyền (C) 2013 thuộc trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai
Điện thoại: 0593.877.244 - Fax: 3877312. Email: cdspgialai@cdspgialai.edu.vn
Giấy phép số 383754/GP - BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 03/03/2013
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn - T.P Pleiku - Gia Lai
Ghi rõ nguồn gốc "Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai" khi phát hành lại thông tin từ website này
Các trang sẽ mở ra tại cửa sổ mới. Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.